Poverljivost

Politika o poverljivosti

I . Uvod

JORIS IDE S.R.L. (sa sedištem u BUZIASU, ulica Principala 58, okrug Timiš, Rumunija, sa fiskalnim identifikacionim kodom RO14208541, registrovan u Trgovačkom registru J35 / 1084/2001, u daljem tekstu „JORIS IDE“) su lični podaci operatera podataka koji se prenose putem ove internet stranice Sajt HOSTUJE veb server mxhost.ro.

Imajte na umu da nećemo tražiti niti primati informacije bilo koje vrste od dece mlađe od 16 godina.

JORIS IDE se zalaže za poštovanje poverljivosti vaših ličnih podataka. Sve lične podatke koje nam date tretiraćemo kao poverljive i obrađivaćemo samo podatke dozvoljene važećim zakonom. Ova izjava o privatnosti opisuje politiku i praksu JORIS IDE -a u vezi sa prikupljanjem i upotrebom vaših ličnih podataka i utvrđuje vaša prava na privatnost.

Poverljivost informacija trajna je odgovornost i stoga ćemo s vremena na vreme ažurirati ovo obaveštenje o privatnosti dok preduzimamo nove prakse ličnih podataka ili usvajamo nove politike privatnosti. Što se tiče obrade podataka na osnovu pristanka (kako je dole opisano), obavestićemo vas o svim promenama i zatražiti vašu dodatnu saglasnost.

II. Zakonodavni kontekst

U skladu sa zahtevima Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46/EC (u daljem tekstu “GDPR”) koja se primenjuje od 25. maja 2018. godine, imamo obavezu da u bezbednim uslovima i samo u navedene svrhe obrađujemo lične podatke koje nam pružate korišćenjem naše veb stranice u skladu sa odredbama GDPR -a.

Za više detalja o sadržaju ove pravne norme, posetite sledeću vezu: https://eur-lek.europa.eu/legal-content/RO/TKST/?uri=CELEKS%3A32016R0679

III. Odgovorno lice za zaštitu ličnih podataka

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka za sva pitanja koja se odnose na zaštitu ličnih podataka, a možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka za sva pitanja koja se odnose na obradu vaših podataka i ostvarivanje vaših prava prema zakonu, naročito ako imate pitanja ili ste zabrinuti oko načina na koji obrađujemo vaše lične podatke. Adresa e-pošte na koju se možete obratiti službeniku za zaštitu podataka je: gdpr@joriside.ro

IV. Kako prikupljamo i koristimo (obrađujemo) vaše lične podatke

1. Lični podaci koje nam pružate: Možemo prikupljati, skladištiti i koristiti sledeće vrste ličnih podataka:

a) informacije o vašem računaru i posetama i korišćenju ove veb lokacije (uključujući vašu IP adresu, geografsku lokaciju, tip i verziju pregledača, operativni sistem, izvor preporuke, trajanje posete, prikaze stranica i navigaciju po sajtu);

b) informacije koje nam pružate kada koristite obrazac za kontakt (uključujući vaše kontakt podatke);

c) informacije koje nam pružate da biste se pretplatili na obaveštenja putem e-pošte i / ili biltene (uključujući vaše ime i adresu e-pošte);

d) informacije koje nam pružate kada koristite usluge ili informacije koje nastaju tokom korišćenja ovih usluga (uključujući kalendar, učestalost i model korišćenja usluga);

e) informacije koje nam pružate registracijom u JORIS IDE partnerskom programu (VEP-very excellence partner);

f) informacije koje nam pružate kada nas kontaktirate putem Info centra;

g) informacije sadržane u ili u vezi sa bilo kojom komunikacijom koju nam pošaljete ili pošaljete putem ove veb stranice (uključujući prepisku sa nama, sadržaj komunikacije i podatke povezane sa komunikacijom);

h) sve druge lične podatke koje ste odabrali da nam pošaljete.

2. Šta će se dogoditi ako nam ne date svoje podatke: Možete uživati na ovoj našem veb sajtu bez da nam date svoje lične podatke ili svoju saglasnost. Neki lični podaci su neophodni da bi vam naš veb sajt pružilo usluge koje ste trazili i za koje ste se prijavili, kako bi bili sigurni da ste to vi a ne neko drugi. Možete upravljati podacima koje saopštavate i u svakom trenutku možete povući saglasnost za marketinšku (reklamnu) komunikaciju.

Imajte na umu da ako nam ne date svoje podatke, najverovatnije nećemo moći da komuniciramo sa vama i pružimo vam dole opisane usluge.

3. Svrhe korišćenja vaših ličnih podataka: Lični podaci koji se prenose putem ovog veb sajta i lični podaci koje prikupljamo od vas ili trećih strana ili iz javnih izvora će se koristiti u svrhu koja je navedene u politici privatnosti. U zavisnosti od odnosa koje imamo ili želimo da imamo sa vama, možemo koristiti vaše lične podatke u sledeće svrhe na osnovu dole navedenih pravnih osnova:

i. Komunikacije, zasnovane na legitimnom interesu JORIS IDE -a prema čl. 6 st. (1) lit. f) iz GDPR -a: ako ste nas kontaktirali putem ove veb stranice ili na neki drugi način, možemo obraditi vaše ime, podatke za kontakt, broj telefona, lokaciju i druge podatke koje ste nam dali kako bismo odgovorili na vaša pitanja., za organizaciju sastanka, telefonski razgovor ili druge komunikacije.

ii. Izvršenje ugovora, prema čl. 6 st. (1) lit. b) iz GDPR -a: kupovinom JORIS IDE proizvoda pristajete da postanete jedna od strana UGOVORA. U ovom slučaju, vaše lične podatke, kao što su puno ime, kontakt podaci, adresa, podaci iz lične karte, podaci o plaćanju (ako plaćate), JORIS IDE će obraditi u sledeće svrhe: za isporuku i popravku proizvoda JORIS IDE u skladu sa odredbama i uslovima ugovora.

iii. Sigurnost, zasnovana na legitimnom interesu JORIS IDE -a prema čl. 6 st. (1) lit. f) iz GDPR -a: ako ste posetilac ove veb lokacije, možemo da obradimo lične podatke koje ste otpremili, podatke koji se automatski prikupljaju o vama ili vašem uređaju, u skladu sa ovom napomenom o privatnosti (na primer putem kolačića, veb SIGNALIZATORI) kako bi sačuvali ovu veb stranicu od prevara, radi zaštite prava i interesa JORIS IDE -a i trećih strana i radi zaštite prava intelektualne svojine. Napominjemo da se ove informacije mogu otkriti u svrhu istrage ili gonjenja.

V. Otkrivanje i prenos ličnih podataka

Podaci koje prikupimo od vas biće obrađeni u Evropskom ekonomskom prostoru. JORIS IDE nastoji da primeni odgovarajuće mere zaštite radi zaštite privatnosti i bezbednosti vaših ličnih podataka tokom prenosa i da ih koristi samo u skladu sa vašim odnosom sa JORIS IDE -om i praksama opisanim u ovoj politici privatnosti. JORIS IDE minimalizuje rizik po vaša prava i slobode ne prikupljajući niti čuvajući osetljive podatke o vama.

U meri u kojoj to dopuštaju važeći zakoni o zaštiti podataka, možemo otkriti vaše lične podatke klijentima (radi uključivanja u posao ili radi potvrde visokog kvaliteta naših usluga), revizorima, agencijama, nadzornicima ili drugim spoljnim pružaocima usluga. Radi ispunjenja naših ugovornih obaveza, npr. kao:

1. našim ovlaštenim licima, uglavnom pružaocima usluga ili saradnicima JORIS IDE -a, radi obrade ličnih podataka u ovde navedene svrhe, u naše ime i samo u skladu sa našim uputstvima. JORIS IDE će zadržati kontrolu nad vašim ličnim podacima i osiguraće da ovlašćena lica koriste odgovarajuće mere zaštite, u skladu sa važećim zakonom, kako bi osigurala integritet i bezbednost vaših ličnih podataka.

2. JORIS IDE Grupi, u okviru naših zahteva za izveštavanje o ugovornim partnerima, koji podležu istim obavezama kao u Uredbi (EU) 2016/679 u vezi sa primenom odgovarajućih mera zaštite radi osiguranja integriteta i bezbednosti vaših ličnih podataka .

3. u meri u kojoj smo na to obavezni po zakonu

4. u vezi sa svim tekućim ili potencijalnim sudskim postupcima

5. za uspostavljanje, ostvarivanje ili odbranu zakonskih prava (uključujući i pružanje informacija drugima u svrhu sprečavanja prevara).

Jasno ćemo vam naznačiti svakog primaoca podataka ako je dobro poznat u vreme početka obrade.

VI. Vaša prava

GDPR daje određena prava subjektima podataka. Imate pravo pristupiti i ispraviti registraciju vaših ličnih podataka koje obrađujemo ako su netačni. Možete zatražiti od nas da izbrišemo ove podatke ili da prestanemo sa njihovom obradom, uz određene izuzetke. Takođe nas možete zamoliti da prestanemo koristiti vaše podatke u svrhe direktnog marketinga. Imate pravo da podnesete žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka ako ste zabrinuti zbog načina na koji obrađujemo vaše lične podatke. Kada to bude tehnički izvodljivo, moći ćemo – na vaš zahtev – da vam dostavimo vaše lične podatke ili da ih prenesemo direktno drugom operateru. Ako se pristup ne može omogućiti u razumnom roku, mi ćemo vam dati datum prenosa informacija. Takođe možete zatražiti dodatne informacije : o svrsi obrade, o kategorijama ličnih podataka , koji je bio izvor informacija i koliko dugo će se čuvati. Ako želite da ostvarite neko od ovih prava, kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka na gdpr@joriside.ro u bilo kom trenutku.

UPOZORENJE! Molimo vas da mudro koristitie svoja prava i zapamtite da možete biti odgovorni ukoliko ih zloupotrebite.

Kontakt podaci nacionalnog organa za zaštitu ličnih podataka su sledeći:

Nacionalni organ za nadzor nad obradom ličnih podataka: Bukurešt, b-DUL G-RAL. GHEORGHE MAGHERU br. 28-30, sektor 1, poštanski broj 010336, http://www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro, +40.318.059.211; +40.318.059.212, +40.318.059.602

Čuvanje ličnih podataka

JORIS IDE čuva vaše lične podatke na svojim serverima.

Lični podaci koje obrađujemo na osnovu vaše saglasnosti čuvaće se neograničeno vreme (ili do opoziva saglasnosti), osim ako važeći zakonski zahtevi ne predviđaju drugačije, a to je neophodno u svrhu obrade.

Ako nam niste dali saglasnost za obradu podataka ili ste opozvali ugovor, mi ćemo čuvati samo minimalne podatke o vama (puno ime, kontakt podatke, reference i napomene) za potrebe statistike i izveštavanja ili u opravdanoj meri po nekom drugom pravnom osnovu, kao što je naš legitimni interes.

Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe ovog odeljka, zadržaćemo informacije i dokumente (uključujući elektronske dokumente) koji sadrže lične podatke:

a) ukoliko smo na to obavezni po zakonu;

b) ako su informacije / dokumenti relevantni za bilo koji tekući ili potencijalni pravni postupak; i

c) da uspostavimo, ostvarimo ili branimo svoja zakonska prava (uključujući i pružanje informacija drugima u svrhu sprečavanja prevara).

VIII. Sigurnost ličnih podataka

Garantujemo da ćemo na sve načine (fizički, tehnički, administrativni) zaštititi poverljivost ličnih podataka i informacija koje šaljete korišćenjem ove veb stranice.

Kontinuirano ažuriramo i testiramo našu sigurnosnu tehnologiju. Ograničavamo pristup vašim ličnim podacima samo na one zaposlene koji moraju da znaju te podatke kako bi vam pružili beneficije ili usluge. Osim toga, obučavamo naše zaposlene o važnosti poverljivosti i očuvanju poverljivosti i bezbednosti vaših podataka.

Ako dođe do curenja ličnih podataka, mi ćemo se potruditi da to otklonimo i procenimo nivo rizika povezan sa curenjem podataka u skladu sa našom politikom kršenja ličnih podataka. Ako se ustanovi da curenje može uzrokovati fizičku, materijalnu ili nematerijalnu štetu po vas (na primer, diskriminacija, krađa identiteta, prevara ili finansijski gubitak), kontaktiraćemo vas bez nepotrebnog odlaganja, osim ako je zakonom drugačije određeno. Svi naši koraci biće preduzeti u potpunoj saradnji sa nadležnim nadzornim organom.

IX. Promene politike privatnosti

Možemo s vremena na vreme ažurirati ovaj informativni dokument objavljivanjem nove verzije na ovoj veb stranici.

S obzirom na to da se zakoni o zaštiti podataka o ličnosti, tumačenja državnih organa, preporuke nadzornih organa povremeno menjaju i poboljšavaju, očekuje se da će se promeniti i ovo obaveštenje o poverljivosti i uslovima korišćenja. Zadržavamo pravo da promenimo ovaj informativni dokument u bilo koje vreme, iz bilo kog razloga i bez obaveštenja. Sve promene naše politike privatnosti biće objavljene na ovoj stranici kako biste bili svesni naših politika. Odredbe sadržane u ovom dokumentu zamenjuju sva prethodna obaveštenja ili izjave u vezi sa našom praksom privatnosti i odredbama i uslovima koji regulišu vašu upotrebu ove veb stranice.

X. Sajtovi trećih lica

Ova veb lokacija može sadržati hiperlinkove i detalje o veb lokacijama trećih lica. Nemamo kontrolu nad tim i nismo odgovorni za politiku privatnosti i praksu trećih strana.

XI. O kolačićima 

Kao i kod većine veb lokacija, ova lokacija automatski prikuplja određene podatke i čuva ih u datotekama dnevnika. To uključuje adrese Internet protokola (IP), geografsku lokaciju vašeg računara ili uređaja, tip pregledača, operativni sistem i druge informacije o poseti ovoj veb lokaciji, na primer, pregledane stranice. Ove informacije se koriste za poboljšanje ove veb stranice i, zahvaljujući ovom stalnom poboljšanju, za bolje služenje našim korisnicima. Vaša IP adresa može se koristiti i za dijagnosticiranje problema s našim serverom, za upravljanje ovom veb lokacijom, za analizu trendova, za praćenje korisnikovog pregledavanja veb stranice i za prikupljanje demografskih podataka kako bismo lakše razumeli preferencije posetitelja i njihove potrebe.

Ova veb lokacija takođe koristi kolačiće. Za više detalja o kolačićima, molimo vas da pristupite politici kolačića

XII. Sigurnost sajta

Ne možemo garantovati da prenos podataka na Internetu može biti 100% siguran. Shodno tome, ne možemo osigurati ili garantovati sigurnost podataka koje prenosite i morate razumeti da su sve informacije koje prenesete u JORIS IDE na vašu vlastitu odgovornost. Međutim, JORIS IDE koristi mere bezbednosti sajta u skladu sa najboljom praksom za zaštitu veb lokacije, e -pošte i lista adresa. Ove mere uključuju tehničke, proceduralne, mere nadgledanja i praćenja, osmišljene da zaštite podatke od zloupotrebe, neovlašćenog pristupa ili otkrivanja, gubitka, izmene ili uništenja podataka.

Svesni smo da može doći do zloupotrebe ili neovlašćenog upada u program, a to je zato što dolazi do preklapanja svih sajtova, servisa i  korisnika. U ovim situacijama naši ciljevi su da brzo pređemo na izolaciju problema, da osiguramo ili vratimo odgovarajuću funkcionalnost i da minimalizujemo neugodnosti za naše korisnike. Ako je potrebno, JORIS IDE će obavestiti nadležne organe o ovim slučajevima zloupotrebe ili neovlašćenog upada na veb lokaciju JORIS IDE.

XIII. Sigurnost sajta

Ako imate pitanja o svojim ličnim podacima ili ako želite da ostvarite svoja prava ili imate bilo kakvih pitanja ili žalbi, kontaktirajte nas slanjem e-pošte službeniku za zaštitu podataka na gdpr@joriside.ro

Ako ne želite da koristite podatke koje ste nam dali, pošaljite nam e-poruku na adresu gdpr@joriside.ro sa naslovom “Ne koristi moje podatke” i vašim imenom.

Da biste ažurirali ili ispravili svoje lične podatke, obratite se službeniku za zaštitu podataka na gdpr@joriside.ro

Kontakt

Ostavite nam svoj broj i mi ćemo vas kontaktirati..

Vreme odgovora je najviše 2 sata.