Поверителност

Политика за поверителност

I. Въведение

JORIS IDE S.R.L. (със седалище в Бузиаш, ул. Принчипала, № 58, окр. Тимиш, Румъния, с данъчен номер RO14208541, регистрирано в Търговския регистър под № J35/1084/2001, наричано накратко “JORIS IDE”) е оператор на лични данни, изпратени чрез този сайт. Сайтът се хоства (hosting provider) web-serverul mxhost.ro.

Моля, имайте предвид, че няма да искаме или получаваме информация, от какъвто и да е вид, от деца под 16 години.

JORIS IDE се ангажира да спазва поверителността на вашите лични данни. Ще третираме всички предоставени от вас лични данни като поверителни и ще обработваме само информацията, разрешена от приложимото законодателство. Тази декларация за поверителност описва политиките и практиките на JORIS IDE относно събирането и използването на вашата лична информация и установява правата ви за поверителност.

Поверителността на информацията е постоянна отговорност и затова ще актуализираме това съобщение за поверителност от време на време, когато предприемаме нови практики за лични данни или приемаме нови политики за поверителност. По отношение на обработката на данни, базирани на съгласие (както е описано по-долу), ще ви уведомяваме за всякакви промени и ще поискаме вашето допълнително съгласие.

II. Законодателен контекст

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяна на Директива 95/46/ЕО (наричана по-долу „GDPR“), приложима от от 25 май 2018 г., имаме задължението да администрираме в безопасни условия и само за посочените цели личните данни, които ни предоставяте, като използвате нашия сайт в съответствие с разпоредбите на GDPR.

За повече подробности относно съдържанието на тази правна норма, моля, използвайте следния линк: https://euro-lex.euroopa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

III. Отговорник за защитата на личните данни

Назначихме длъжностно лице по защита на данните по всички въпроси, свързани със защитата на личните данни, и можете да се свържете с него по всички въпроси, свързани с обработването на вашите данни и упражняването на вашите права съгласно приложимото законодателство, особено ако имате въпроси или притеснения относно това как обработваме вашите лични данни. Имейл адресът, на който можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните, е: gdpr@joriside.ro

IV. Как събираме и използваме (обработваме) вашата лична информация

1. Личната информация, която ни предоставяте: Можем да събираме, съхраняваме и използваме следните типове лични данни:

a) информация за вашия компютър и вашите посещения и използване на този уебсайт (включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра, операционна система, източник на препоръка, продължителност на посещението,разглеждане на страница и навигационни пътища на сайта);

б) информацията, която ни предоставяте, когато използвате формуляра за контакт (включително вашата информация за връзка);

в) информацията, която ни предоставяте, за да се абонирате за известия по електронна поща и/или бюлетини (включително вашето име и имейл адрес);

г) информацията, която ни предоставяте, когато използвате услугите, или информацията, която се генерира при използването на тези услуги (включително календара, честотата и модела на използване на услугите);

д) информацията, която ни предоставяте, като се регистрирате в Партньорската програма за върхови постижения на JORIS IDE (VEP);

е) информацията, която ни предоставяте, когато се свързвате с нас чрез Инфоцентъра;

ж) информацията, съдържаща се или свързана с всяко съобщение, което ни изпращате или изпращате чрез този сайт (включително кореспонденция с нас, съдържанието на съобщението и данните, свързани с комуникацията);

з) всички други лични данни, които сте избрали да ни изпратите.

2. Какво се случва, ако не ни предоставите данните си: Можете да се насладите на този сайт, без да ни предоставяте личните си данни или съгласието си. Някои лични данни са необходими, за да може нашият сайт да ви предостави услугите, които сте закупили или сте ги поискали и сте се идентифицирали, за да знаем, че това сте вие ​​и никой друг. Можете да управлявате съобщените от вас данни и можете да оттеглите по всяко време споразумението за маркетингова комуникация (реклама).

Моля, обърнете внимание, че ако не ни предоставите вашите данни, най-вероятно няма да можем да комуникираме с вас и да ви предоставим услугите, описани по -долу.

3. Целите на използване на вашите лични данни: Личните данни, предавани чрез този сайт, и личните данни, които събираме от вас или трети страни, или от публични източници, ще бъдат използвани за целите, посочени в настоящата Политика за поверителност. В зависимост от отношенията, които имаме или желаем да имаме с вас, ние можем да използваме вашите лични данни за следните цели въз основа на изложените по-долу правни основания:

i. Комуникации, основани на законния интерес на JORIS IDE съгласно чл. 6 ал. (1) буква е) от GDPR: ако сте се свързали с нас чрез този сайт или по друг начин, ние можем да обработим вашето име, данни за контакт, телефонен номер, местоположение и друга информация, която сте ни предоставили, за да отговорим на вашите въпроси, за да организираме срещата , телефонен разговор или друга комуникация.

ii. Изпълнение на договора, съгласно чл. 6 ал. (1) буква б) от GDPR: закупувайки продуктите на JORIS IDE, вие се съгласявате да станете страна по договор. В този случай вашите лични данни, като пълното ви име, данни за контакт, адрес, данни за лична карта, данни за плащане (ако плащате) ще бъдат обработвани от JORIS IDE за следните цели: за доставка и за поправка продуктите на JORIS IDE в съответствие с договорните условия.

iii. Сигурност, основаваща се на законния интерес на JORIS IDE съгласно чл. 6 ал. (1) буква е) от GDPR: ако сте посетител на този сайт, ние можем да обработим личните данни, които сте качили, данните, събрани автоматично за вас или вашето устройство, в съответствие с настоящото съобщение за поверителност (напр. чрез бисквитки, уеб сигнализация), за да защитим този сайт от измама, за защита правата и интересите на JORIS IDE и трети страни и за защита на правата върху интелектуалната собственост. Споменаваме, че тази информация може да бъде разкрита с цел разследване или наказателно преследване.

V. Разкриване и прехвърляне на лични данни

Информацията, която събираме от вас, ще се обработва в Euroпейското икономическо пространство. JORIS IDE се стреми да прилага подходящи предпазни мерки за защита на поверителността и сигурността на вашите лични данни по време на прехвърлянето и да ги използва само в съответствие с връзката ви с JORIS IDE и практиките, описани в тази Политика за поверителност. JORIS IDE минимизира риска за вашите права и свободи, като не събира или съхранява чувствителна информация за вас.

Доколкото е позволено от приложимите закони за защита на данните, ние можем да разкриваме вашите лични данни на клиенти (за бизнес цели или за потвърждаване на високото качество на нашите услуги), одитори, агенции, надзорници или други външни доставчици на услуги за изпълнение на нашите договорни задължения, като:

1. на нашите оторизирани лица, главно доставчици на услуги или сътрудници на JORIS IDE, за да обработваме лични данни за целите, позволени от настоящата политика, от наше име и само в съответствие с нашите инструкции. JORIS IDE ще поддържа контрол върху вашите лични данни и ще гарантира, че упълномощените лица използват подходящи мерки за защита, в съответствие с приложимото законодателство, за да гарантират целостта и сигурността на вашите лични данни.

2. на JORIS IDE Grup, в нашите изисквания за докладване на договорни партньори, които са предмет на същите задължения, както в Регламент (ЕС) 2016/679 относно прилагането на подходящи мерки за защита, за да се гарантира целостта и сигурността на вашите лични данни.

3. доколкото законът ни задължава да правим това

4. във връзка с текущи или потенциални съдебни производства

5. за установяване, упражняване или защита на законни права (включително предоставяне на информация на други лица с цел предотвратяване на измами).

Ще ви посочим ясно всеки получател на данни, ако е добре известен към момента на започване на обработката.

VI. Вашите права

GDPR дава определени права на субектите на данни. Имате право на достъп и отстраните грешки (коригиране) в регистрацията на вашите лични данни, обработвани от нас, ако те са неточни. Можете да поискате от нас да изтрием тези данни или да спрем обработката им, при спазване на определени изключения. Можете също така да ни помолите да спрем да използваме вашите данни за целите на директния маркетинг. Имате право да подадете жалба до органа за защита на данните, ако имате притеснения относно начина, по който обработваме вашите лични данни. Когато това е технически осъществимо, ние ще можем – по ваше искане – да ви предоставим вашите лични данни или да ги предадем директно на друг оператор. Ако достъпът не може да бъде предоставен в разумен срок, ние ще ви предоставим дата, на която информацията ще бъде предадена. Можете също така да поискате допълнителна информация за: целта на обработката, категориите на съответните лични данни, какъв е източникът на информацията и колко ще се съхранява. Ако искате да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нашия служител по защита на данните на адрес gdpr@joriside.ro по всяко време.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Моля, упражнявайте правата си разумно и имайте предвид, че заради злоупотреба с права можете да бъдете подведени под отговорност.

Данните за контакт на националния орган за защита на личните данни са както следва:

Национален орган за надзор на обработката на лични данни: Букурещ, бул. Генерал Георге Магеру № 28-30, сектор 1, пощ. код 010336, http://www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro, +40.318.059.211; +40.318.059.212, +40.318.059.602

VII. Съхранение на личните данни

Личните ви данни се съхраняват от JORIS IDE на неговите сървъри.

Личните данни, които обработваме въз основа на вашето съгласие, ще се съхраняват за неограничен период от време (или до отмяната на съгласието), освен ако приложимите законови изисквания не предвиждат друго и това е необходимо за целите на обработката.

Ако не сте ни предоставили съгласието си за обработване на вашите данни или сте отменили вашето споразумение, ние ще съхраняваме само минимални данни за вас (пълно име, данни за контакт, препратки и бележки) за статистика и отчитане на нуждите или до степен, оправдана въз основа на друго правно основание, като нашия законен интерес.

Без да се засягат другите разпоредби на този раздел, ние ще съхраняваме информация и документи (включително електронни документи), които съдържат лични данни:

a) доколкото сме задължени да го правим по закон;

б) ако информацията/документите са от значение за текущи или потенциални съдебни производства; и

в) за установяване, упражняване или защита на нашите законни права (включително предоставянето на информация на други лица с цел предотвратяване на измами).

VIII. Сигурност на личните данни

За да защитим поверителността на данните и личната информация, които предавате чрез използването на този уебсайт, ние ще поддържаме физически, технически и административни гаранции.

Актуализираме и тестваме нашата технология за сигурност непрекъснато. Ограничаваме достъпа до вашите лични данни само за онези служители, които трябва да знаят тази информация, за да ви предоставят предимства или услуги. В допълнение, обучаваме нашите служители относно важността на поверителността и поддържането на поверителността и сигурността на вашата информация.

Ако възникне изтичане на лични данни, ще направим всичко възможно да го премахнем и да оценим ниво на риск, свързан с изтичането, в съответствие с нашата политика за нарушаване на личните данни. Ако се установи, че изтичането може да доведе до физически, материални или нематериални щети за вас (например дискриминация, кражба на самоличност, измама или финансова загуба), ще се свържем с вас без ненужно забавяне, освен ако законът не предвижда друго. Всички наши стъпки ще бъдат предприети в пълно сътрудничество с компетентния надзорен орган.

IX. Промени на политиката за поверителност

Можем да актуализираме този информационен документ от време на време, като публикуваме нова версия на този уебсайт.

Като се има предвид, че законите за защита на личните данни, тълкуванията на държавните органи, препоръките на надзорните органи се променят и подобряват от време на време, очаква се това уведомление за поверителност и условия на използване също да се промени. Ние си запазваме правото да променяме този информационен документ по всяко време, по каквато и да е причина и без предизвестие. Всички промени в нашата политика за поверителност ще бъдат публикувани на тази страница, така че да сте запознати с нашите политики. Разпоредбите, съдържащи се в този документ, отменят всички предишни известия или изявления относно нашите практики за поверителност и условията, регулиращи използването на този уебсайт.

X. Сайтове на трети страни

Този сайт може да включва хипервръзки и подробности за уебсайтове на трети страни. Ние нямаме контрол и не носим отговорност за политиките и практиките за поверителност на трети страни.

XI. За бисквитките

Както при повечето уебсайтове, този сайт автоматично събира определена информация и я съхранява в лог файлове. Те включват адресите на Интернет протокола (IP), географското местоположение на компютъра или устройството, вида на браузъра, операционната система и друга информация за посещение на този сайт, като например разглежданите страници. Тази информация се използва за подобряване на този уебсайт и, благодарение на това постоянно подобрение, за по-добро обслужване на нашите потребители. Вашият IP адрес може също да се използва за диагностициране на проблеми с нашия сървър, за администриране на този сайт, за анализ на тенденциите, за проследяване на сърфирането на потребителя в сайта и за събиране на демографска информация, която да ни помогне да разберем предпочитанията на посетителите и техните нужди.

Този сайт също използва бисквитки. За повече подробности относно бисквитките, моля, отворете Политиката за бисквитки

XII. Безопасност на сайта

Не можем да гарантираме, че предаването на данни в Интернет може да бъде 100% сигурно. Следователно не можем да осигурим или гарантираме сигурността на информация, която предоставяте и разбирате като всяка информация, която прехвърляте на JORIS IDE, е на ваш собствен риск. JORIS IDE обаче използва мерки за сигурност на сайта в съответствие с най-добрите практики за защита на уебсайта, имейлите и списъците с пощенски адреси. Тези мерки включват технически, процедурни, мониторингови и проследяващи мерки, предназначени да защитят данните от злоупотреба, неоторизиран достъп или разкриване, загуба, промяна или унищожаване на данни.

Наясно сме, че може да има инциденти, свързани със злоупотреба или неоторизирани прониквания в програмата, тъй като почти всеки уебсайт, услуга или потребител са разпръснати. В тези ситуации целите ни са да преминем бързо, за да изолираме проблема, да осигурим или възстановим правилната функционалност и да сведем до минимум неудобствата за нашите потребители. Ако е необходимо, JORIS IDE ще уведоми компетентните органи за тези инциденти, свързани с неправилна употреба или неразрешено проникване в уебсайта на JORIS IDE.

XIII. Безопасност на сайта

Ако имате въпроси относно вашата лична информация или ако искате да упражните правата си, или имате въпроси или оплаквания, моля, свържете се с нас, като изпратите имейл до служителя по защита на данните на адрес gdpr@joriside.ro

Ако искате да не използваме информацията, която сте ни предоставилиt, моля, изпратете ни имейл на gdpr@joriside.ro със заглавие “Не използвайте моите данни” и вашето име.

За да актуализирате или коригирате личните си данни, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на адрес gdpr@joriside.ro

Контакт

Оставете ни телефонния си номер, а ние ще се свържем с вас..

Времето за отговор е в рамките на 2 часа.